dimecres, 13 de novembre del 2013

Les obres de reforma de l’Hospital de Sabadell es van incrementar en un 50,4%

La desviació en els pressupostos de construcció i reforma dels Hospitals i equipaments sanitaris públics ha estat una de les constants dels informes de la Sindicatura de Comptes com l’Hospital de Sant Pau, el Sant Joan de Reus o el Moisés Broggi, per només citar-ne alguns.
En la construcció i reforma de l’Hospital de Sabadell l’informe de la Sindicatura senyala noves i importants desviaments entre l’obra licitada i l’import liquidat.
Anem a pams:
La direcció de la Corporació Sanitària Parc Taulí, complex sanitari ubicat a Sabadell, anunciava en el seu butlletí de notícies corporatives de gener-març de 2006 http://www.tauli.cat/tauli/cat/lacorporacio/taulireport/Tauli_report_14.pdf l’adjudicació a l’empresa COPCISA i al gabinet d’arquitectes PSP Arquitectura de la reforma i ampliació de l’Hospital de Sabadell.  
La Directora General de Parc Taulí d’aleshores Helena Ris, avui en dia és la directora general de la Unió Catalana d’Hospitals (la patronal de la sanitat privada, càrrec en el que va substituir a l'actual conseller de sanitat Boi Ruiz) feia el següent editorial:
Com molts de vosaltres ja sabeu, el Consell de Govern de la Corporació va adjudicar a la constructora COPCISA, el passat 17 de febrer, les obres de construcció de l’ampliació de l’Hospital de Sabadell, que es materialitzaran en un nou edifici façana de més de 15.000 metres quadrats i en la reforma d’altres espais. S’ha donat, així, el darrer gran pas operatiu cap a la consecució de la transformació arquitectònica més important de la Corporació realitzada fins ara.
Els nous espais aportaran notables millores qualitatives, especialment als àmbits de Ginecologia i Obstetrícia i Neonatologia, i permetran millores assistencials, orientades principalment a la potenciació de l’activitat ambulatòria especialitzada - els hospitals de dia i els gabinets 200 professionals en els plans funcionals previs al projecte, com a garantia d’adequació a les necessitats actuals i futures.
Les obres, que s’iniciaran a principis del mes de maig i tenen un termini d’execució de 20 mesos, requeriran de la paciència i la complicitat de tothom. Les incomoditats que ens puguin generar, i que intentarem minimitzar al màxim, seran un pas inevitable de cara a la consecució d’un Taulí nou que ens il·lusiona. Sens dubte, un millor Taulí per a tots.
Quan Boi Ruiz i Roser Fernandez van ser nomenats conseller
de Salut i Secretaria General del Depatament van
 ser substituits en els seus càrrecs a UCH per
 Manel Jovells i Helena Ris   
En aquest article no entraré a valorar la millora de la qualitat sanitària que ha suposat l'ampliació de serveis, ni molt menys la segura vàlua dels professionals. Això no pot "tapar" que en la que constituïa una de les actuacions principals del conjunt hospitalari Parc Taulí, es va acabar al jutjats per diferències milionàries entre la Corporació Parc Taulí i la constructora i finalment amb un “pacte extrajudicial” entre el CatSalut i COPCISA amb  la mediació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
Les obres de la segona fase que van començar el maig de 2006, no van durar 20 mesos, sinó 35, quasi tres anys i no van costar els 16.571.347,82€, sinó 24,5M€. És a dir, hi va haver-hi una desviació del 50,4%.
Seguint l’informe de la Sindicatura, el pressupost inicial de 16,5M€ es va incrementar per diverses modificacions, reformats i contractes complementaris en 3.634.704,53 €. (un 22% respecte del pressupost inicial) sense que l’informe  de Sindicatura n’especifiqui els motius.

L’empresa COPCISA va interposar un recurs contenciós-administratiu al jutjat contra la liquidació de la obra.
No deixa de ser inusual que una empresa constructora -que factura al voltant del 70% del seu negoci a les administracions públiques i especialment amb la Generalitat de la qual va arribar a ser la quarta empresa en adjudicacions a principis dels anys 2000- porti al seu principal client al jutjat.
Al web de COPCISA pot veure’s que té una especial incidència en el Vallès amb obres sanitàries al Consorci Sanitari de Terrassa, a la Mútua Terrassa o en obra civil com el Parc Empresarial de Sabadell (la nineta dels ulls de l’ex-alcalde Bustos), la urbanització del barri de Can Gambús totes elles obres de desenes de milions d’euros.
Sigui com sigui, el CatSalut, depenent del Departament de Salut, va intervenir en el litigi més per evitar l’acció del jutjat que no com a part implicada (doncs era al CatSalut qui finalment hauria de pagar la diferència) i va encarregar al Departament de Política Territorial (PTOP aleshores) una auditoria dels costos de la construcció i reforma de l’Hospital de Sabadell.
PTOP li ho va encarregar a l’empresa pública GISA i aquesta a una empresa d’enginyeria privada (de la qual desconeixem el nom i l’import dels treballs). No deixa de sorprendre que GISA hagués de subcontractar-ho, tenint en compte que aquesta era una de les seves finalitats com empresa.
L’empresa d’enginyeria va concloure que el tancament de les obres en 23.712.151,97€. D’aquesta xifra, 16.285.541,82 € corresponien a l’obra executada; 2.855.030,30€, a incidències aprovades per la Corporació, sobre les quals no hi havia discrepància entre les parts, i l’import restant,  4.571.579,86€ IVA inclòs.
És a dir una desviació de 7.426.610,16€ a la qual cal sumar-hi un contracte complementari per executar unes obres de reforma del bloc quirúrgic central, per 782.674,23€. En total 8.209.284,39€ i una desviació respecte a l’import d’adjudicació de 50,4%. Com es possible una desviació del 50% entre l’import de l’adjudicació i la liquidació de les obres. No en tenim ni mitja paraula a l’informe. Però si podem fer-nos algunes preguntes.
Quines ofertes haguessin fet les altres 18 empreses que es van presentar al concurs si haguessin sabut que les obres acabarien sent de més de 24M€? Perquè no es van aplicar l’article 149 de la Llei de Contractes del Sector Públic que preveu noves licitacions quan el pressupost es desvia més del 20% del previst? Una desviació del 50% es considera una alteració substancial del contracte? (1)
Si les obres han estat pagades pel CatSalut, amb els diners de totes i tots els catalans, les obres, les millores i la revalorització de l’immoble de l’Hospital, és a dir el patrimoni generat de qui és tenint en compte que de la Corporació en forma part a més de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació Hospital i Casa de la Beneficència de Sabadell, UNNIM (ara BBVA) i Sabadell Mutual, Mutualitat de Previsió Social?
Van defensar correctament els directius del CatSalut “els diners de totes i tots”? Perquè no van deixar que fos un jutjat, mitjançant el seu peritatge, qui donés la raó a la Corporació Parc Taulí o a COPCISA? Perquè aquest interès en un pacte “extrajudicial” atípic? 

Quina valoració el Departament de Salut de tot plegat? La patronal de la sanitat privada UHP intuïm que va valorar com a excel·lent la gestió directiva, doncs la que era llavors directora general va substituir a Boi Ruiz al capdavant d'aquesta patronal quan va ser nomenat per Artur Mas conseller de salut. 
Ja amb el nou govern d’Artur Mas el CatSalut va “posar la directa”. L’informe de la Sindicatura aquí es més precís:
“Aquesta proposta de liquidació va ser tramesa pel CatSalut a la Corporació; en ella se li sol·licitava que fos tinguda en compte per poder arribar a un acord amb l’empresa i alhora comunicava que el CatSalut portaria a terme les actuacions adients per tal de finançar aquesta transacció”.
En la sessió del 13 de desembre del 2011 el Govern de la Generalitat –a proposta del Conseller de Salut Boi Ruiz- va aprovar el finançament addicional necessari, reconegut a càrrec del pressupost del CatSalut, per 4.571.579,86 €, expressament condicionat a l’acord transaccional amb el contractista de les obres.
Així en plenes retallades als Hospitals, als CAPS, als salaris dels professionals de la sanitat, el govern sí va es va comprometre amb càrrec als pressupostos dels exercicis 2012 i 2013 ha pagar es 4,5M€.
A l’informe de la Sindicatura podem llegir:
“El 21 de desembre del 2011, una setmana desprès de l’acord de Govern, la Corporació, el CatSalut i l’empresa contractista van subscriure un acord de transacció extrajudicial, en virtut del qual renunciaven a les seves respectives valoracions prèvies i punts de partida, i donaven per bona i definitiva la quantia determinada en l’acord, 4.571.579,86 €.
L’acord també posava fi als procediments contenciosos administratius iniciats i formalitzava el compromís de la Corporació de pagar a l’empresa la quantitat addicional acceptada per les parts de la manera següent: 3.119.151,59 € durant l’exercici 2012, i 1.452,428,26 € durant l’exercici 2013, subjectes a les aportacions prèvies del CatSalut, sense les quals l’empresa acceptava expressament la demora en els pagaments. L’acord també va suposar el desbloqueig de l’aval que l’empresa contractista havia dipositat en garantia de l’execució del contracte.”
El 21 de desembre del 2011 la Corporació, el CatSalut i l’empresa contractista van subscriure un acord de transacció extrajudicial, en virtut del qual renunciaven a les seves respectives valoracions prèvies i punts de partida, i donaven per bona i definitiva la quantia determinada en l’acord, 4.571.579,86 €.
L’acord també posava fi als procediments contenciosos administratius iniciats i formalitzava el compromís de la Corporació (via CatSalut) de pagar a l’empresa la quantitat addicional acceptada per les parts de la manera següent: 3.119.151,59 € durant l’exercici 2012, i 1.452,428,26 € durant l’exercici 2013
Qualsevol ciutadà té el dret a preguntar-se com és possible aquest manca de control en unes obres? Malauradament el referit Acord de Govern no és públic i res he pogut trobar sobre els motius de tant gran desvalisament.
Aquesta manca de transparència, d’espais opacs amb els diners públics són una constant en l’entorn del sistema de salut. L’opacitat és “còmplice” necessari de les de tantes irregularitats en la contractació i  en el desviament pressupostari de les obres. 
I més encara quan, en el cas de l'Hospital de Sabadell, es podria entendre que el Govern força a la Corporació del Parc Taulí ha subscriure un acord extrajudicial per unes obres que reconexia i per tant, el és adient hagués estat que un jutjat fos qui decidís i així esvair  ombres de dubte.
Però la cosa no acaba aquí...
Un sobrepreu del 114% en l’ampliació del contracte per a la redacció del projecte i la direcció de les obres
L’informe de la Sindicatura de Comptes assenyala també greus irregularitats en l’ampliació del contracte a l’empresa PSP Arquitectes a la qual es va contractar, l’any 2003,  els serveis de consultoria i assistència relativa a l’avantprojecte, projecte arquitectònic, estudi de detall, estudi de seguretat i salut, elaboració i tramitació de la llicència ambiental i direcció d’obres i instal·lacions per a l’ampliació de diferents edificis de la Corporació a un estudi professional d’arquitectura, per 1.213.773,09€ IVA inclòs.
El contracte va ser ampliat en dues ocasions: el mes de maig del 2006, fins a 2.151.520,00 €, i la segona, l’abril del 2010, per 441.010,27 €, fins a un total e 2.592.530,27€. En conjunt, aquestes ampliacions representen un increment del preu primitiu del contracte d’un 114%.
Aquesta segona es va aprovar sense el certificat previ d’existència de crèdit i sense requerir a l’adjudicatari el dipòsit de garantia complementària, i sense que estigués contractualment formalitzada.
La Sindicatura fa referència, però no diu quines observacions va fer Intervenció Adjunta per a la Seguretat Social l’any 2010, ni quines consideracions contenia l’informe jurídic de la Corporació perquè el Consell de Govern el 6 de juliol de 2010, decidís la resolució parcial del contracte amb PSP Arquitectura, amb un decrement dels serveis contractats per 112.398,00 €, corresponents a parts encara no executades ni en curs d’execució.
Va ser responsabilitat de PSP el descontrol en el desviament de la obra de reforma i ampliació de l’Hospital de Sabadell? Val a dir que aquest estudi d’arquitectura no és novell en el món de la sanitat. A la seva pàgina web apareixen multitud de projectes vinculats a l’àmbit sanitari amb projecte com la reforma de l’Hospital Clínic o la construcció de l’Hospital de Sant Joan de Déu a Manresa.
La Sindicatura senyala també que la Corporació Parc Taulí va resoldre –a posteriori- els errors administratius comesos en la tramitació de l’expedient administratiu. Pel que fa a la resta del contracte, de 2.480.132,27€ la Corporació es va considerar que era impossible de resoldre i es, sobreentén, que es  va pagar doncs corresponia a obres ja projectades i executades i direccions facultatives d’obres en curs.
Seguirem... amb les relacions del Parc Taulí amb la sanitat privada (Capio Hospital General de Catalunya)

(1) Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por la Administración que afecten al presupuesto de la obra al menos en un 20 por 100.

Las modificaciones en el presupuesto, aunque fuesen sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en el momento de aprobar la respectiva modificación, en más o en menos, en cuantía superior al 20 por 100 del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, o representen una alteración sustancial del proyecto inicial.


En relación con el último punto, se considerará alteración sustancial, entre otras, la modificación de los fines y características básicas del proyecto inicial, así como la sustitución de unidades que afecten, al menos, al 30 por 100 del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido

+Info: Parc Taulí: 21M€ sense contracte cap les multinacionals farmacèutiques (1)

1 comentari:

  1. Diputat Companyon , si em vols creure, investiga les relacions entre la constructora COPCISA i les diverses administracions on CDC ostenta el poder, especialment departaments de la Generalitat i també obres executades per ajuntaments governats per CDC. El que apareix de l'empresa Ferrovial en el cas Palau pot quedar petit respecte a les donacions de Copcisa, sempre en obres que s'han desviat sobre el pressupost inicial, casualment.....

    ResponElimina