dilluns, 18 d’agost del 2014

El Consell de Garanties avala la Llei contra l'Homofòbia

Aquest 18 d'agost hem tingut una molt bona notícia: La Llei dels drets de les persones LGTBI, també coneguda com la Llei contra homofòbia ha estat avalada pel Dictamen 17/2014 del Consell de Garanties Estatutàries i ho fet per unanimitat. No és només una bona notícia per les persones LGTBI, sinó per a tota la ciutadania de Catalunya, doncs aquesta Llei aprofundeix en els drets de les persones, posant l'accent en el dret a la no discriminació. És un pas més en que els drets no siguin un desig, sinó que siguin reals i efectius.

La Llei aprovada en Comissió (aquí en teniu el text http://issuu.com/davidcompanyon/docs/202-00035_dictamen_revisi__sal/0) no va poder ser aprovada pel Plenari del Parlament de Catalunya del mes de juliol, com estava previst, atesa la impugnació que el PP va fer davant el Consell de Garanties Estatutàries al·legant que la Proposició de llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals i per a eradicar homofòbia i la transfòbia -aprovada a la Comissió de Benestar, Família i Immigració- no s’adequava a la Constitució i a l’Estatut d'Autonomia, "en especial l’article 26 bis i el capítol IV del títol IV, sobre el règim d'infraccions i sancions, en general, i més concretament, dels articles 30, 31 i 32."


Les conclusions del dictamen del Consell de Garanties són contundents contra les al·legacions del PP contra la Llei, que també eren compartides pels diputats i diputades d'Unió que en aquesta Llei van votar conjuntament amb el PP.

El Consell de Garanties Estatutàries acaba el seu dictamen de 45 pàgines amb una única conclusió: "Els articles 26 bis, 30, 31 i 32, i la resta de preceptes del capítol IV del títol IV de la Proposició de llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia i la transfòbia, no són contraris a la Constitució, sens perjudici de les observacions de tècnica legislativa contingudes en el fonament jurídic tercer. Adoptada per unanimitat." 

Aquesta validació per part del Consell de Garanties Estatutàries (aquí teniu el dictamen http://issuu.com/davidcompanyon/docs/dcge_17_2014_lgbti_certcat/0) fa que la llei dels drets de les persones LGTBI i per la eradicació de homofòbia no sigui una llei declarativa, una llei de principis que acaba guardant-se en un calaix. És una Llei "de primera", que caldrà millorar, adequar i ampliar, però de primera amb un Règim sancionador i d'infraccions que ens permet dir que a Catalunya tenim instruments legals per dir que homofòbia és un delicte en tots els àmbits de la vida, no només en el dret penal, sinó també en l'àmbit de les relacions socials, comercials, administratives...

És una Llei pionera no només en l'àmbit cabdal de l'educació, sanitat, serveis socials, esport, espectacles i establiments d'oci... ho és per l'aplicació de la l'article 26 bis sobre la inversió de la càrrega de la prova (pàgines 43 i 43).

Especialment recomanables els apartats sobre els límits a la llibertat d'expressió: "...D’aquí en resulta, com dèiem, que, perquè quedin justificades les restriccions a la llibertat d’expressió o a la ideològica, les conductes prohibides han de contenir uns especials atributs lesius (risc de violència, caràcter vexatori o denigrador, greus actes de discriminació, etc." (pàgina 35). Algun cardenal i més d'un bisbe hauran d'anar amb compte...

En fi, de nou cal dir que res d'això hagués estat possible sense la lluita de tants anys de les entitats LGTBI, una lluita que caldrà continuar ara perquè, una vegada aprovada la Llei, segurament en el Plenari dels dies 1 i 2 d'octubre, aquesta s'apliqui. Com bé veiem cada dia, sense una societat mobilitzada pels seus drets, de poc serveix tenir lleis quan els governs de torn governen contra els drets del poble.

Notcies relacionades:

http://davidcompanyon.blogspot.com.es/2014/01/lhomosexualitat-no-es-una-malatia.html

L'homosexualitat no és una malaltia, l'homofòbia si


http://www.euia.cat/pagina.php?idp=8602

El Parlament aprova, amb el suport d'ICV-EUiA i altres grups, el dictamen de la llei contra la LGTBIfòbia, que inclou un règim sancionador